Avalon ® Verdünnung – viegls šķīdinātājs Avalon eļļām

Šķīdinātājs.

Iepakojums

0,75 l –EUR 14,45

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

14,45

Bezkrāsains, viegls šķīdinātājs visu eļļas un sveķu bāzes produktu atšķaidīšani, instrumentu un darba rīku tīrīšanai. Piemērots traipu tīrīšanai. Giskods: M-VM01.

Satur

Izoparafīnu.

Uzglabāšana

Gandrīz neierobežota.

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

 

Atbrīvošanās

Saskaņā ar vietējiem regulējošiem likumiem. Atkritumu apglabāšanas: EAK 07 07 04.

Drošība

Produkts ir ugunsnedrošs. Sargāt no aizdegšanās avotiem. Labi vēdināt telpu. Izmantot piemērotus aizsargcimdus.

Xn Kaitīgs.

R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

R 65 Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

R 66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

S 2 Sargāt no bērniem.

S 23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.

S 24 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

S 62 Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

 

Lietošana

Ja nepieciešams produktu atšķaidīt, tad uzmanīgi maisot, nelielu šķīdinātāja daudzumu, pieliet bāzes produktam. Eļļas un sveķu traipus no virsmas nomazgā ar šķīdinātāju piesūcinātu lupatu.

 

Padomi, kas ļaus Jums ietaupīt šķīdinātāju

  • Instrumentus tīrīt piemērota lieluma traukā ar vāku.
  • Ļaujiet pigmentiem un eļļas atlikumiem nosēsties.
  • Tīro šķīdinatāju pārliet citā piemērota lieluma traukā ar vāku, atstājot nosēdumus pirmajā traukā.
  • Pigmentu un eļļas atliekas var utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem.
  • Dekantēto šķīdinātāju var lietot atkal un atkal. Vienkārši, laiku pa laikam, pielejiet svaigu šķīdinātāju.
  • Pēc izmantošanas, trauku cieši aiztaisīt ar vāku un nolikt uzglabāšanai, drošā vietā.

 

Atsauce

Lai iegūtu labus rezultātus, ievērojiet izmantoto produktu tehniskās informācijas lapas. Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi. Tā neveido viennozīmīgu informāciju par produkta īpaības.

Galerija