Gepa-Bond K-555 – cieti elastīga līme uz spirta bāzes

Piemērota līmēšanai uz melnās grīdas – cementa, kalcija sulfāta izlīdzinošās masas, betona apsildāmās grīdas, skaidu plates V-100, OSB, neapstrādāta ģipša paneļiem.

Patēriņš

1050 g/m² (līmes lāpstiņa B7)

1300 g/m² (līmes lāpstiņa B15)

1150 g/m² (līmes lāpstiņa B9)

Ieklāšanas un līmes apžūšanas laiks

Apmēram 10 minūtes.

Iepakojums

20 kg – EUR 84,70 (EUR/kg 4,235)

Cena norādīta ar PVN.

 

* Līguma un atteikuma tiesību noteikumi atrodami sadaļā Dokumenti.

 

* Šis produkts ir pieskaitāms pie MK 255.noteikumu 22.panta izņēmumiem, kad pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

84,70

Piemērota sekojošu koka grīdu līmēšanai:

  • Saskaņā ar DIN EN 14761 piemērota vismaz 16 mm biezam šķautnes plāksnīšu parketam;
  • Saskaņā ar DIN EN 13227 piemērota vismaz 10 mm biezam industriālajam parketam;
  • Saskaņā ar DIN EN 13489 piemērota daudzslāņu līmētajam parketam;
  • Saskaņā ar DIN EN 13488 piemērota mozaīkas parketam;
  • Saskaņā ar DIN EN 13226 piemērota vismaz 14 mm biezam dēlīšu parketam.

 

Piemērota līmēšanai uz melnās grīdas

Cementa, kalcija sulfāta izlīdzinošās masas, betona apsildāmās grīdas, skaidu plates V-100, OSB, neapstrādāta ģipša paneļiem.

Virsmas gruntēšana

Ar mākslīgo sveķu bāzes grunti VLM-100.0 

Piemērotās špakteles

SPP-90, SPP-95.

Patēriņš

1050 g/m² (līmes lāpstiņa B7), 1300 g/m² (līmes lāpstiņa B15), 1150 g/m² (līmes lāpstiņa B9).

Ieklāšanas un līmes apžūšanas laiks

Apmēram, 10 minūtes.

Telpas klimats

Vismaz 15°C, maksimāli pieļaujamais relatīvā gaisa mitrums 75%, ieteicamais relatīvā gaisa mitrums 65%.

Virsmas noslogošana un slīpēšana

Pēc apm. 2-3 dienām. Virsmas noslogošana ir atkarīga no parketa un melnās grīdas veida. Lai izvairītos no virsmas deformēšanās, masīvkoka parketu ir ieteicams noslogot un slīpēt tikai pēc līmes pilnīgas sacietēšanas. Līmējot parketu uz mitrumu neuzsūcošas virsmas ir jāievēro ilgāks žūšanas laiks, tāpēc virsma ir noslogojama tikai pēc dažām dienām.

Glabāšanas bīstamības klase

TRBF 20:B. UN-Numurs: 1133. Giskods: S1.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Glabāšanas laiks

Vismaz 12 mēneši. 

Bīstamības norādījumi

 R11: Viegli uzliesmojošs.

Melnās grīdas pārbaude un sagatavošana

Parketa ieklāšanas rezultāts, lielākoties, ir atkarīgs no kvalitatīvi sagatavotas melnās grīdas. Melnā grīda, pirms ieklāšanas, ir jāpārbauda pēc DIN 18356 un vispārpieņemtajiem nozares likumiem. Melnajai grīdai ir jābūt vienmērīgi cietai, gludai, sausai, tīrai, bez plaisām, atbrīvotai no pielipšanu kavējošām vielām, spiediena un nobīdes izturīgai. Ir jānovērtē melnās grīdas porainību un saķeri. Ir jāizmēra cementa vai izlīdzinošās masas mitruma saturs un uzsūkšanas spēja, kā arī telpas temperatūra, relatīvā gaisa mitrums un melnās grīdas temperatūra. Turklāt ir jāievēro produkta tehniskos rādītājus, respektīvi, norādījumi uz mūsu produkta etiķetes. Šaubu gadījumā, ieteicams, griezties pie mums pēc konsultācijas.

Parketa ieklāšana

Līmi uzklāt uz melnās grīdas un vienmērīgi izlīdzina ar attiecīgā robojuma špakteļlāpstiņu, izvairoties no līmes peļķēm un pārlieku biezas līmes kārtas. Parketu, precīzi un nepārsniedzot līmes apžūšanas laiku, ievietot līmē un stipri piespiest. Līmes pārpalikumus var noņemt ar līmei piemērotu tīrīšanas līdzekli. Pirms rūpnieciski apstrādāta parketa virsmu tīrīšanas, neredzamā vietā vai uz parauga, ir jāveic tīrīšanas līdzekļa iedarbības testēšana.

Drošības instrukcija

S2 Sargāt no bērniem. S7/9 Uzglabāt cieši noslēgtu, labi vēdināmā telpā. S16 Sargāt no uguns – nesmēķēt. S23 Neieelpot tvaikus. S24/25 Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. S29 Nepieļaut nonākšanu kanalizācijā. S33 Veikt statiskās elektrības novēršanas pasākumus. S46 Ja norij, nekavējoties lūgt medicīnisko palīdzību, uzrādot produkta iepakojumu vai etiķeti. S51 Pielietot tikai labi vēdināmās telpās. S60 Šis produkts un tā iepakojums ir jāutilizē kā bīstamais atkritums.

Papildus informācija

Ja iespējams, arī tuvu pieguļošajās telpās ir jāizslēdz iespējamos aizdegšanās avotus, atklātu uguni un nedrīkst pieļaut dzirksteļošanu, piemēram, nemetināt, nelietot apkuri ar atklātu liesmu. Elektroierīces, tādas kā elektriskais sildītājs, elektriskā plīts u.c. ir jāizslēdz laicīgi, tā, lai uzsākot darbu, tās būtu atdzisušas. Elektroierīces (piemēram, ledusskapis) un zema sprieguma elektriskās sistēmas (piemēram, durvju zvans) var palikt ieslēgtas. Pie nepietiekamas telpas ventilācijas ir jālieto respirators. Jāstrādā ar uzvilktiem butila gumijas cimdiem. Lai pasargātu acis no šļakatām, jāuzliek aizsargbrilles. Ieklājot lielas platības, pietiekamā attālumā no darba vietas ir jāuzstāda brīdinājuma zīme: „Uzmanieties no eksplozijas! Aizliegts ienākt ar uguni, kā arī smēķēt!”. Ilgstoša izgarojumu ieelpošana var izraisīt veselības problēmas.

 

Svarīgi norādījumi

Lūdzu, ievērojiet līmes tehniskās informācijas lapas un drošības norādījumus, kā arī ieklāšanas rekomendācjas. Tāpat ir jāievēro valstī spēkā esošos rīkojumus, standartus un normas, kā arī seguma ražotāja pievienotā instrukcija. Lietotājs ir atbildīgs par sekām, kas izriet no produkta izmantošanas.

Atbildības ierobežojums!

Šajā instrukcijā iekļautie apgalvojumi atspoguļo pašreizējos pētījuma rezultātus. Jebkurā gadījumā, tos nevar uzskatīt par saistošiem. Prasības, kas izriet no šiem datiem ir izslēgtas. Lai gan norādes un vadlīnijas, kas ir šajā tehniskajā instrukcijā ir balstītas uz uzņēmuma zināšanām un lielo pieredzi, jebkurā gadījumā, tie ir jāuzskata par norādi un jāapstiprina tikai pēc ilgstoša praktiskā pielietojuma. Tādēļ, jebkuram, kurš ir izlēmis izmantot šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka tas ir piemērots paredzētajam pielietojumam un, visos gadījumos, lietotājs ir atbildīgs par sekām, kas izriet no produkta izmantošanas. Tāpēc, mēs iesakām uzklāt izmēģinājuma kārtu un personīgi konstatēt, vai produkts der paredzētajam izmantošanas mērķim.

Galerija